VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


ČLÁNEK I – ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.      Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností mezi společností FitHunters®, zastoupené společností RPKL s.r.o., se sídlem K Lochkovu 32/13, 154 00 PRAHA 5, IČO: 060 69 371 (dále jen „Provozovatel“) a fyzickou osobou využívající Služby (dále jen „Klient“)
2.      Fitness plán Klienta je upraven Smlouvou o poskytování služeb uzavřenou mezi Provozovatelem a Klientem (dále jen „Smlouva“), při osobní návštěvě pobočky nebo elektronickou cestou.
3.      Službami poskytovanými Provozovatelem se všeobecně rozumí umožnění přístup do prostor pobočky a k jejímu vybavení za účelem cvičení – účastnění se programu FitLife® či skupinových lekcí.
4.      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) jsou v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

ČLÁNEK II – TYPY FITNESS PLÁNU


1.      Fitness plán LEHKÁ ZMĚNA - v případě sjednání fitness plánu LEHKÁ ZMĚNA je Klient oprávněn využívat stanovené služby po dobu trvání programu. Fitness plán LEHKÁ ZMĚNA je čtyřtýdenní program, který obsahuje 8 (slovy: osm) společných cvičení, 2x (slovy: dvakrát) měření na bioimpedanční váze, možnost náhrady lekcí, kterých se Klient nemohl účastnit, a to pouze v průběhu daného čtyřtýdenního programu, který si Klient zakoupil. Klient se zavazuje dodržovat VOP.
2.      Fitness plán KVALITNÍ ZLEPŠENÍ - v případě sjednání fitness plánu KVALITNÍ ZLEPŠENÍ je Klient oprávněn využívat stanovené služby po dobu trvání smlouvy. Fitness plán KVALITNÍ ZLEPŠENÍ zahrnuje 4x (slovy: čtyřikrát) čtyřtýdenní program, s možností pozastavení na dobu trvání jednoho programu (čtyři týdny) z jakéhokoliv důvodu. Každý program obsahuje 8 (slovy: osm) společných cvičení, 2x (slovy: dvakrát) měření na bioimpedanční váze, možnost náhrady lekcí, kterých se Klient nemohl účastnit. Při výběru Fitness plánu KVALITNÍ ZLEPŠENÍ Klient podepisuje smlouvu, kterou se zavazuje plnit platební podmínky (viz. Článek IV.) a dodržovat VOP.
3.      Fitness plán NOVÉ TĚLO – v případě sjednání fitness plánu NOVÉ TĚLO je Klient oprávněn využívat stanovené služby po dobu trvání smlouvy. Fitness plán NOVÉ TĚLO zahrnuje 12x (slovy: dvanáctkrát) čtyřtýdenní program, s možností pozastavení na dobu trvání dvou programů (osmi týdny) z jakéhokoliv důvodu. Každý program obsahuje 8 (slovy: osm) společných cvičení, 2x (slovy: dvakrát) měření na bioimpedanční váze, možnost náhrady lekcí, kterých se Klient nemohl účastnit. Při výběru Fitness plánu NOVÉ TĚLO Klient podepisuje smlouvu, kterou se zavazuje plnit platební podmínky (viz. Článek IV.) a dodržovat VOP.
4.      Skupinové lekce – jednorázová návštěva lekce, kterou si Klient vybral přes webové stránky www.fithunters.cz. Klient se dále řídí Článkem IV. a bodem č.2, Článku V. a zavazuje se dodržovat VOP.

ČLÁNEK III – VZNIK A ZÁNIK FITNESS PLÁN, PŘERUŠENÍ FITNESS PLÁNU


1.      Fitness plán LEHKÁ ZMĚNA vzniká
      1.1.      Dokončením objednávky skrze webové stránky www.fithunters.cz.
      1.2.      Uhrazením ceny stanovené v ceníku.
2.      Fitness plány KVALITNÍ ZLEPŠENÍ a NOVÉ TĚLO vznikají uzavřením smlouvy.
      2.1.      Uzavřením smlouvy se rozumí objednávka typu Fitness plánu a následného výběru programu skrze webové stránky www.fithunters.cz.
      2.2.      Uhrazením měsíčního poplatku (ceny) dle typu Fitness plán
      2.3.      Vlastnoručním podpisem papírové podoby smlouvy na první hodině.
3.      Fitness plán a práva z něj plynoucí se vztahují výhradně na Klienta, nejsou bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele přenosná na třetí osoby a nepřechází na právní nástupce Klienta. Žádost o přenos Fitness plánu je potřeba zaslat na e-mail info@fithunters.cz nebo dopisem na adresu Provozovatele.
4.      Ke vzniku Fitness plánu osoby mladší 18 let je nutné, aby Smlouvu spolupodepsal zákonný zástupce této osoby.
5.      Klient má nárok na přerušení fitness plánu dle typu (viz článek II.); o přerušení zažádá prostřednictvím e-mailu (info@fithunters.cz) nejpozději týden před začátkem nového čtyřtýdenního programu.
6.      Fitness plán zaniká uplynutím doby, na kterou byl uzavřen.
7.      V případě, že se klient rozhodne fitness plán prodloužit, uzavírá se nová smlouva.

ČLÁNEK IV – POPLATKY, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za poskytované Služby je Klient povinen Provozovateli hradit cenu ve výši uvedené v ceníku Provozovatele. PROGRAM FITLIFE
1.      Klient je povinen uhradit cenu dle vybraného Fitness plánu. Platba musí být připsána na účet Provozovatele nejpozději v den začátku čtyřtýdenního programu.
2.      U Fitness plánu KVALITNÍ ZLEPŠENÍ se klient při podpisu smlouvy zavazuje uhradit 4 (slovy: čtyři) čtyřtýdenní programy v pravidelných měsíčních platbách.
3.      U Fitness plánu NOVÉ TĚLO se klient při podpisu smlouvy zavazuje uhradit 12 (slovy: dvanáct) čtyřtýdenních programů v pravidelných měsíčních platbách.
4.      Klient je povinen uhradit cenu stanovenou ve Smlouvě pod určeným variabilním symbolem na bankovní účet uvedený ve Smlouvě. Dojde-li ke změně bankovního účtu Provozovatele, bude Klient informován prostřednictvím e-mailu, který na sebe zanechal. Dále může být platba provedena také prostřednictvím benefitů od zaměstnavatele:
      a.      Sodexo: Flexi Pass, Flexi Pass Card, Relax Pass, Bonus Pass, Fokus Pass
      b.      Edenred: Ticket Multi®, Ticket Sport&Kultura®, e-Ticket®, Ticket Benefits® Card
      c.      UP Česká republika: UNIŠEK+ FKSP, Unišek, eBenefity (karta), Cadhoc, Unišek+
      d.      Benefit plus – fakturace
      e.      Benefity.cz
      f.      Fakturace na zaměstnavatele Platby prostřednictvím Sodexo, Edenred, UP ČR a Benefity.cz nelze kombinovat se slevami či akčními kupóny. Není-li výslovně uvedeno jinak nebo nedomluví-li se strany na jiném postupu, je Klient povinen uhradit první měsíc ještě před vlastnoručním podpisem smlouvy, a to z toho důvodu, aby si rezervoval místo v programu (termín, dny a čas). SKUPINOVÉ LEKCE
1.      Klient je povinen uhradit cenu vybrané skupinové lekce. Platba musí proběhnout nejpozději před začátkem lekce.
2.      Platba může být provedena těmito způsoby:
      a.      Platba on-line, skrze platební bránu.
      b.      Bankovním převodem – platební údaje Klient obdrží po ukončení objednávky.
      c.      Multisport karta.
      d.      ActivePass.
      e.      Další benefitní karty a poukazy (viz. www.fithunters.cz/benefity).

Článek V – PRŮBĚH PROGRAMU FITLIFE A PRŮBĚH SKUPINOVÝCH LEKCÍ


I.      PROGRAM FITLIFE
      i.      Jednotlivé programy FitLife jsou spuštěny za předpokladu, že je přihlášeno minimálně 5 Klientů. Není-li ze strany Provozovatele tato podmínka splněna, bude Klientovi nabídnut jiný program (den a čas), ve kterém je volná kapacita (viz. Bod I. ii.) a bude spuštěn. Nenastane-li varianta výběru volného programu nebo nebude-li Klient souhlasit, posouvá se smlouva o měsíc.
      ii.      Maximální možná kapacita jednotlivých programů je 14 Klientů.
      iii.      V ceně programu je zahrnuto:
            ▪ 8x společná lekce (kruhové tréninky, Tabata, HIIT aj.); 2x týdně v pevně stanové dny a časy
            ▪ 2x měření na bioimpedanční váze
            ▪ Karta klienta
            ▪ 8x spalovač tuku (vždy před lekcí)
            ▪ 1x open lekce (tj. skupinová lekce mimo program), kterou může Klient po dohodě s Provozovatelem převést i na jinou osobu.
      iv.      Program FitLife trvá 4 týdny, kdy v každém týdnu jsou dvě společná cvičení (pondělí + středa nebo úterý + čtvrtek). Na začátku (1. hodina) a na konci (8. hodina) probíhá měření na bioimpedanční váze. Po měření se výsledky zapíšou do Karty klienta, tato karta zůstává u Provozovatele.
      v.      Nemůže-li se Klient účastnit společné lekce, je povinen oznámit to Provozovateli nejpozději 1 hodinu před začátkem cvičení, a to prostřednictvím e-mailu či telefonu. Omluví-li se Klient řádně z lekce, bude mu hodina nahrazena. Možnosti náhradních termínů cvičení obdrží Klient prostřednictvím e-mailu. Neomluví-li se Klient, cvičení mu bez nároku propadá.
II.      SKUPINOVÉ LEKCE
      i.      Klient je povinen přihlásit se na lekci skrze rezervační systém www.rezervace.fithunters.cz a uhradit cenu dle ceníku.
      ii.      Skupinové lekce probíhají při minimální obsazenosti 5 Klientů. Nebude-li minimální kapacita splněna, lekce se ruší.
      iii.      K zrušení lekce dojde nejpozději 6 hodin před jejím začátkem. Odhlášení je možné také nejpozději 6 hodin před začátkem. V případě, že se klient včas neodhlásí, lekce propadá; v případě platby prostřednictvím Multisport karty si provozovatel vyhrazuje právo odmítnout Klientovi další rezervaci či chtít úhradu lekce, které se bez odhlášení neúčastnil.
      iv.      Maximální možný počet Klientů na jednu skupinovou lekci je 14.
      v.      V ceně skupinové lekce (open lekce) nejsou zahrnuty žádné další služby či bonusy (měření na bioimpedanční váze, spalovač tuku aj.).

Článek VI – DALŠÍ SLUŽBY

Provozovatel poskytuje další služby, které si Klient objednává zvlášť:
• Osobní trenér
• Jídelníček na míru
• Sportovní výživa
• Fit recepty
• Zdravé vánoční pečení
• Fitness víkend
• Příměstský tábor
• Oblečení FitHunters®
U všech těchto služeb Klient na webových stránkách www.fithunters.cz musí nejdříve vyplnit objednávkový formulář, ve kterém uvede požadované informace.

Článek VII – PRÁVA A POVINOSTI SMLUVNÍCH STRAN


I.      PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
      i.      Provozovatel je povinen poskytnout Klientovi odborně a pečlivě Službu, kterou si Klient zaplatil.
      ii.      Provozovatel odpovídá, za to, že jeho zaměstnanci budou plnit svoji práci svědomitě.
      iii.      Zaměstnanci Provozovatele budou na lekci vždy včas, řádně upraveni, oblečeni a nebudou pod vlivem žádné návykové látky (alkohol, drogy).
      iv.      Dojde-li k situaci, kdy musí Provozovatel náhle zrušit cvičení, je povinen tuto informaci co nejdříve oznámit Klientovi prostřednictvím e-mailu, telefonního hovoru či SMS.
      v.      Provozovatel má právo vymáhat po Klientovi neuhrazené platby se sankcí (viz. Článek VII) pokud:
            a. nedodržel a neuhradil stanovenou cenu čtyřtýdenního programu v daném termínu dle uzavřené Smlouvy;
            b. se řádně neodhlásil ze skupinové lekce;
      vi.      Provozovatel nebo jeho zaměstnanci mají právo a zároveň povinnost odmítnout poskytnout cvičení komukoliv, u kterého mají podezření, že jeho zdravotní stav není vhodný pro účast, nebo u kterého mají podezření, že je pod vlivem alkoholu či drog, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu lekce.
      vii.      Provozovatel má právo odmítnout poskytovat jakoukoliv Službu Klientovi, který:
            a. Nezaplatil za Službu.
            b. Porušil nebo soustavně porušuje VOP.
            c. V minulosti porušil VOP.
            d. V minulosti urážel či jinak hanil Provozovatele či zaměstnance Služeb.
            e. Má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.
II.      PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA
      i.      Za poskytovanou službu je klient povinen uhradit její cenu.
            a. V případě programu FitLife je termín splatnosti, není-li dohodnuto jinak, den začátku čtyřtýdenního programu.
            b. V případě skupinové lekce je termín splatnosti nejpozději 30 minut před začátkem lekce.
            c. V případě dalších služeb dodržet sjednanou splatnost.
      ii.      Klient je povinen na lekci dorazit včas, tzn. nejpozději 5 minut před začátkem lekce a vždy být řádně oblečen, tzn. čistá sportovní obuv určena na cvičení, sportovní oblečení a ručník, který bude používat při cvičení.
      iii.      Klient je povinen v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy zaměstnanců Provozovatel, dodržovat pravidla a řídit se doporučeními fitness trenéra o správnosti provedení cviků apod., které vám zaměstnanci Provozovatele sdělí. Nebudete-li poskytovat požadovanou součinnost, nenese Provozovatel žádné odpovědnost za způsobené zdravotní komplikace či úraz.
      iv.      Jste povinni nezatajovat důležité údaje o vašem zdravotním stavu, který by mohly ohrozit vaše zdraví při čerpání Služeb. Pokud máte nějaké zdravotní problémy, musíte jej nejdříve probrat s Vaším lékařem a Poskytovatelem, jestli jste vůbec způsobilá řádně čerpat Služby.
      v.      Není-li klient plnoletý, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce s poskytováním Služeb.
      vi.      Klient bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Nového občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o využití volného času, pokud podnikatel toto plnění poskytuje v určeném termínu. Kupující nemá nárok na předčasné ukončení programu (vrácení peněžní částky) pokud dojde ke změně trenéra.
      vii.      Klient fitness plánu KVALITNÍ ZLEPŠENÍ nebo NOVÉ TĚLO má právo, po předchozím e-mailovém oznámení, které bude zasláno na info@fithunters.cz, přerušit svůj fitness plán dle smlouvy a VOP.
      viii.      Klient má právo podat stížnost na trenéra, nebude-li spokojen s vedením lekcí či jeho přístupem, a to na prostřednictvím e-mailu, které budu zasláno na info@fithunters.cz
      ix.      Klient má právo na náhradu lekce, ze které se řádně odhlásil, nebo byla zrušena ze strany Provozovatele.

Článek VII – SANKCE

Sankce u čtyřtýdenních programů je stanovena ve výši 3% za den z ceny programu, do kterého je Klient přihlášen, popřípadě na který je uzavřena Smlouva. Sankce u skupinové lekce je ve výši 100% ceny za skupinovou lekci.

Článek VIII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1.      Klient je povinen oznamovat Společnosti jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě, a to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo.
2.      Provozovatel je oprávněna kdykoliv přechodně či trvale změnit rozsah služeb či vybavení bez vlivu na ostatní podmínky již existující smlouvy.
3.      Provozovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tyto VOP. V případě změny těchto VOP je Provozovatel povinen Klienta o změně informovat, zaslat mu jej a zveřejnit je na svých webových stránkách.

4.      Tyto podmínky jsou platné ode dne 30. srpna 2021

PŘIDEJTE SE JEŠTĚ DNES

Začněte cvičit pro svůj cíl a využijte náš program FitLife®. Vyberte si svůj termín.

REZERVOVAT