1. Základní ustanovení


1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”), které jsou v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., stanoví vaše práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb v rámci portálu www.fithunters.cz .
2.      Portál www.fithunters.cz “FitHunters” je ve vlastnictví této společnosti ; RPKL s.r.o., se sídlem K Lochkovu 32/13, 154 00 Praha 5, IČ: 06069371
3.      Výsledky prezentované na portále www.fithunters.cz nejsou typické. Výsledky každého klienta jsou individuální. Vždy záleží na přístupu klientů a dodržování pravidel pro daný tělesný progres. Výsledky jsou nevymahatelné.
4.      Portál www.fithunters.cz “FitHunters” si vyhrazuje právo na odstoupení od poskytnutí dohodnutých služeb při podezření z porušení kteréhokoliv bodu v těchto obchodních podmínkách bez nároku na vrácení uhrazené částky za zaplacenou službu.
5.      Je nutné brát v úvahu, že “Služby Poskytovatele” portálu www.fithunters.cz “FitHunters” nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový a lékařský režim, případně jste omezeni v užívání určitého druhu výživy nebo cvičení, vždy se předem poraďte o čerpání “Služeb Poskytovatel”e se svým lékařem a o těchto skutečnostech informujte pracovníka Poskytovatele na emailu: info@fithunters.cz před začátkem čerpání Služby.
6.      Všechny služby nabízené portálem FitHunters dále jen “Poskytovatel” jsou specifikovány níže.2. Služby Poskytovatele


a. Program FitLife


I.      Dokončením objednávky vzniká mezi vámi a Poskytovatelem Smluvní vztah. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytnout objednanou službu a vy jste povinen uhradit její cenu, a to nejpozději 5 dnů (slovy: pět dnů) před jejím čerpáním.

II.      Dokončením objednávky se rozumí vyplnění údajů, potřebných k objednání Služby a dokončení objednávky.

III.      Dokončením objednávky také souhlasíte s programem dané Služby.

IV.      Před dokončením objednávky si pečlivě přečtěte informace o nabízené Službě. Dotažte se na všechny okolnosti, které pro Vás mají význam (např.: nedovoluje-li Vám zaměstnání řádně navštěvovat Vámi vybraný program, zda je možné kombinovat různé termíny). Pokud máte jakékoliv nejasnosti, nedokončujte objednávku.

V.      Poskytovatel má právo Vám požadovanou Službu odmítnout řádně využít, pokud není služba řádně objednána či není uhrazena její cena. Dále Poskytovatel není povinen přijmout Vaši objednávku, pokud:
1)      jste v minulosti neplnila své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradila jste cenu služeb),
2)      v minulosti jste urážela či jinak hanila Poskytovatele Služeb,
3)      má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.

VI.      Nejste-li plnoletý/á, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas Vašeho zákonného zástupce s poskytováním Služeb, jestliže má pochybnosti, že jste sami schopni posoudit předmět Služeb a zavázat se k úhradě jejich ceny a dodržovat doporučený postup.

VII.      Pokud dojde v rámci Poskytovatele ke změně majoritního vlastníka, který provozuje FitHunters®.cz, prostřednictvím které čerpáte Služby, souhlasíte s tím, aby Váš smluvní vztah (všechna dosud nesplněná práva a povinnosti) byl převeden na nového poskytovatele, který bude provozovat www.fithunters.cz dále. Převod smluvního vztahu na nového poskytovatele nabývá účinnosti dnem, kdy Vám bude tato skutečnost oznámena ze strany Poskytovatele.

VIII.      Poskytovatel může vypovědět Vaši objednávku bez nároku na vrácení peněz (smlouvu mezi Vámi a Poskytovatelem) v případech:
1)      Pokud hrubě porušujete zásady slušného chování vůči zaměstnancům Poskytovatele.
2)      V případě ignorování rad lektorů a výživových poradců a bojkotování Služeb (urážení jména FitHunters® aj.).
3)      Nebudete-li řádně poskytovat součinnost při poskytování Služeb a budete bojkotovat celý program a jeho náležitosti s tím spojené.
4)      Budete-li zatajovat informace o vašem zdravotním stavu, kvůli kterému se Vám vyskytly zdravotní nebo jiné problémy.

IX.      Pro otevření (průběh) programu je zapotřebí minimálně 7 (“sedm”) přihlášených klientů.

X.      Poskytovatel je povinen poskytovat Vám Služby odborně a pečlivě. Pracovníci Poskytovatele jsou povinni jednat v souladu se zásadami slušného chování.

XI.      Jste povinni v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy zaměstnanců Poskytovatele, dostavovat se na společná cvičení, dodržovat pravidla a řídit se doporučeními fitness trenéra o správnosti provedení cviků apod., které vám zaměstnanci Poskytovatele sdělí. Nebudete-li poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek.

XII.      Ačkoli Vám budou Služby poskytovány v souladu s nejlepším vědomím a svědomím, nemůžeme zaručit, že bude dosaženo výsledku, který si přejete (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů apod.). Dosažení tohoto výsledku závisí na řadě faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou Poskytovatele.

XIII.      Jste povinni nezatajovat důležité údaje o vašem zdravotním stavu, který by mohly ohrozit vaše zdraví při čerpání Služeb. Pokud máte nějaké zdravotní problémy, musíte jej nejdříve probrat s Vaším lékařem a Poskytovatelem, jestli jste vůbec způsobilá řádně čerpat Služby.

XIV.      Za poskytování Programu jste povinni uhradit Cenu stanovenou u vybraného termínu.

XV.      Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, jste povinni uhradit cenu objednaných Služeb 5 (pět) dnů před jeho začátkem, platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem (platební brána, online bankovní převod apod.). Částka (Cena Služeb) musí být maximálně v den splatnosti (před začátkem první hodiny) připsána na bankovním účtu Poskytovatele.

XVI.      Pokud nechcete či nemůžete program navštěvovat řádně a včas, tj. minimálně 3 dny před začátkem se neodhlásíte, bude Vám účtována částka 1/2 zaplacené částky za blokaci místa v Programu FitLife.

XVII.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Nového občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o využití volného času, pokud podnikatel toto plnění poskytuje v určeném termínu. (h) Kupující nemá nárok na předčasné ukončení programu (vrácení peněžní částky) pokud dojde ke změně trenéra.


b. Skupinové lekce; Kruhový trénink; Břišní pekáč; Silový trénink; HIIT tréninkI.      Dokončením objednávky vzniká mezi vámi a Poskytovatelem Smluvní vztah. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytnout objednanou službu a vy jste povinen uhradit její cenu, a to nejpozději 5 dnů (slovy: pět dnů) před jejím čerpáním (neplatí u použití Multisport, ActivePass).

II.      Dokončením objednávky se rozumí vyplnění údajů, potřebných k objednání Služby a dokončení objednávky.

III.      Dokončením objednávky také souhlasíte s programem dané Služby.

IV.      Před dokončením objednávky si pečlivě přečtěte informace o nabízené Službě. Dotažte se na všechny okolnosti, které pro Vás mají význam (např.: nedovoluje-li Vám zaměstnání řádně navštěvovat Vámi vybraný program, zda je možné kombinovat různé termíny). Pokud máte jakékoliv nejasnosti, nedokončujte objednávku.

V.      Poskytovatel má právo Vám požadovanou Službu odmítnout řádné využít, pokud není služba řádně objednána či není uhrazena její cena. Dále Poskytovatel není povinen přijmout Vaši objednávku, pokud:
1)      jste v minulosti neplnila své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradila jste cenu služeb),
2)      v minulosti jste urážela či jinak hanila Poskytovatele Služeb,
3)      má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.

VI.      Nejste-li plnoletý/á, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas Vašeho zákonného zástupce s poskytováním Služeb, jestliže má pochybnosti, že jste sami schopni posoudit předmět Služeb a zavázat se k úhradě jejich ceny a dodržovat doporučený postup.

VII.      Pokud dojde v rámci Poskytovatele ke změně majoritního vlastníka, který provozuje FitHunters®.cz, prostřednictvím které čerpáte Služby, souhlasíte s tím, aby Váš smluvní vztah (všechna dosud nesplněná práva a povinnosti) byl převeden na nového poskytovatele, který bude provozovat www.fithunters.cz dále. Převod smluvního vztahu na nového poskytovatele nabývá účinnosti dnem, kdy Vám bude tato skutečnost oznámena ze strany Poskytovatele.

VIII.      Poskytovatel je povinen poskytovat Vám Služby odborně a pečlivě. Pracovníci Poskytovatele jsou povinni jednat v souladu se zásadami slušného chování.

IX.      Jste povinni v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy zaměstnanců Poskytovatele, dodržovat pravidla a řídit se doporučeními fitness trenéra o správnosti provedení cviků apod., které vám zaměstnanci Poskytovatele sdělí.

X.      Jste povinni nezatajovat důležité údaje o vašem zdravotním stavu, který by mohly ohrozit vaše zdraví při čerpání Služeb. Pokud máte nějaké zdravotní problémy, musíte jej nejdříve probrat s Vaším lékařem a Poskytovatelem, jestli jste vůbec způsobilá řádně čerpat Služby.

XI.      Za poskytování Programu jste povinni uhradit Cenu stanovenou u vybraného termínu.

XII.      Bezplatné odhlášení z lekce je možné maximálně 12 hodin před jejím začátkem. Rozmyslíte-li si účast později, budete muset při příští návštěvě lekci doplatit (i v případě, že jste držiteli Multisport či Activepass); v případě permanentky vám bude vstup automaticky odečten.


c. Osobní trenérI.      Na portále Poskytovatele www.fithuters.cz nás budete kontaktovat skrze kontaktní formulář, email či telefonní kontakt.

II.      Po následné emailové nebo telefonické domluvě vzniká mezi vámi a Poskytovatelem ústní domluva.

III.      Poskytovatel má právo vám službu odmítnout poskytnout, pokud není služba řádně objednána či není uhrazena její cena. Dále Poskytovatel není povinen přijmout objednávku, pokud:
1)      jste v minulosti neplnil své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradil jste cenu služeb),
2)      v minulosti jste urážel či jinak hania Poskytovatele Služeb,
3)      má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.

IV.      Nejste-li plnoletý/á, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas vašeho zákonného zástupce s poskytováním Služeb, jestliže má pochybnosti, že jste sami schopni posoudit předmět Služeb a zavázat se k úhradě jejich ceny a dodržovat doporučený postup.

V.      Vezměte prosím v úvahu, že Služby Poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový režim, případně jste omezeni v užívání určitého druhu výživy nebo cvičení, vždy se předem poraďte o čerpání Služeb Poskytovatele se svým lékařem a o těchto skutečnostech informujte pracovníka Poskytovatele.

VI.      Poskytovatel může vypovědět Vaši objednávku bez nároku na vrácení peněz (ústní dohodu mezi vámi a Poskytovatelem) v případech:
1)      Pokud hrubě porušujete zásady slušného chování vůči zaměstnancům Poskytovatele.
2)      Nebudete-li řádně poskytovat součinnost při poskytování Služeb.
3)      Budete-li zatajovat informace o vašem zdravotním stavu, kvůli kterému se Vám vyskytly zdravotní nebo jiné problémy.

VII.      Poskytovatel je povinen poskytovat Vám Služby odborně a pečlivě. Pracovníci Poskytovatele jsou povinni jednat v souladu se zásadami slušného chování. Jste povinni v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy zaměstnanců Poskytovatele, dostavovat se na cvičení a řídit se doporučeními fitness trenéra o správnosti provedení cviků apod., které Vám zaměstnanci Poskytovatele sdělí. Nebudete-li poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek.

VIII.      Ačkoli Vám budou Služby poskytovány v souladu s nejlepším vědomím a svědomím, nemůžeme zaručit, že bude dosaženo výsledku, který si přejete (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů apod.). Dosažení tohoto výsledku závisí na řadě faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou Poskytovatele (např. vliv prostředí).

IX.      Jste povinni nezatajovat důležité údaje o vašem zdravotním stavu, který by mohli ohrozit vaše zdraví při čerpání Služeb. Pokud máte nějaké zdravotní problémy, musíte jej nejdříve probrat s Vaším lékařem a Poskytovatelem, jestli jste vůbec způsobilá řádně čerpat Služby.

X.      Osobní trénink je v délce 60 minut, pokud není dohodnuto jinak.

XI.      Termíny tréninků si klient domlouvá přímo s trenérem, kterého si vybral.

XII.      Za poskytování Služby jste povinni uhradit Cenu stanovenou u vybraného trenéra, popřípadě se prostřednictvím e-mailu na info@fithunters.cz domluvit na jiné variantě (např.: čerpání benefitů).


d. Oblečení FitHunters, Sportovní výživa, Fit recepty, Zdravé vánoční pečeníI.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní portálu www.fithunters.cz (“Posyktovatel”) je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

II.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

III.      Veškeré zboží v sekci SPORTOVNÍ VÝŽIVA je určena pouze pro klienty programu FitLife®, skupinových lekcí, osobních tréninků

IV.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
1)      objednávané zboží, počet kusů
2)      kontaktní údaje

V.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

VI.      Odesláním objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami.

VII.      Odesláním objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínky.

VIII.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

IX.      Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

X.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu skrze řádně vyplněného objednávkového formuláře.

XI.      V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

XII.      Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

XIII.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

XIV.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
1)      Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího,
2)      Bezhotovostně prostřednictvím platební brány,
3)      Hotově - prostřednictvím benefitů (Edenred Ticket, Sodexo Pass, Unišek aj.).

XV.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

XVI.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

XVII.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

XVIII.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

XIX.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

XX.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
1)      o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
2)      o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
3)      o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
4)      o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
5)      o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

XXI.      Nejedná-li se o případ uvedený o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

XXII.      Pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zasílat na adresu sídla společnosti. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení tyto následné body obchodních podmínek.

XXIII.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.(b) obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

XXIV.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.(c) obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

XXV.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

XXVI.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

XXVII.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

XVIII.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

XXIX.      FIT RECEPTY zasíláme v elektronické verzi na vámi uvedený e-mail.

XXX.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

XXXI.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

XXXII.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


e. Jídelníček na míruI.      Na webových stránkách Poskytovatele www.fithunters.cz si vyberete sekci “Jídelníček na míru” a vyplníte objednávkový formulář.

II.      Dokončením objednávky vzniká mezi Vámi a Poskytovatelem Smluvní vztah. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytnout objednanou službu a vy jste povinen uhradit její cenu, a to nejpozději 5 dnů (slovy: pět dnů) před jejím čerpáním.

III.      Dokončením objednávky se rozumí vyplnění údajů, potřebných k objednání Služby a dokončení objednávky.

IV.      Před dokončením objednávky si pečlivě přečtěte Informace o nabízené Službě. Dotažte se na všechny okolnosti, které pro Vás mají význam. Pokud máte jakékoli nejasnosti, nedokončujte objednávku.

V.      Poskytovatel má právo Vám službu odmítnout poskytnout, pokud není služba řádně objednána či není uhrazena její cena.

VI.      Dále Poskytovatel není povinen přijmout Vaši objednávku, pokud:
1)      jste v minulosti neplnila své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradila jste cenu služeb),
2)      v minulosti jste urážela či jinak hanila Poskytovatele Služeb,
3)      má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.

VII.      Nejste-li plnoletá/plnoletý tato služba Vám nemůže být poskytnuta.

VIII.      Vezměte prosím v úvahu, že Služby Poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový režim, případně jste omezeni v užívání určitého druhu výživy nebo cvičení, vždy se předem poraďte o čerpání Služeb Poskytovatele se svým lékařem a o těchto skutečnostech informujte pracovníka Poskytovatele na emailu: info@fithunters.cz.

IX.      Pokud dojde v rámci Poskytovatele ke změně majoritního vlastníka, který provozuje FitHunters®.cz, prostřednictvím které čerpáte Služby, souhlasíte s tím, aby Váš smluvní vztah (všechna dosud nesplněná práva a povinnosti) byl převeden na nového poskytovatele, který bude provozovat FitHunters®.cz dále. Převod smluvního vztahu na nového poskytovatele nabývá účinnosti dnem, kdy Vám bude tato skutečnost oznámena ze strany Poskytovatele.

X.      Poskytovatel může vypovědět Vaši objednávku bez nároku na vrácení peněz (smlouvu mezi Vámi a Poskytovatelem) v případech:
1)      Pokud hrubě porušujete zásady slušného chování vůči zaměstnancům Poskytovatele.
2)      V případě ignorování rad lektorů a výživových poradců a bojkotování Služeb (urážení jména FitHunters aj.).
3)      Nebudete-li řádně poskytovat součinnost při poskytování Služeb a budete bojkotovat celý program a jeho náležitosti s tím spojené.
4)      Budete-li zatajovat informace o vašem zdravotním stavu, kvůli kterému se Vám vyskytly zdravotní nebo jiné problémy.

XI.      Objednávající/kupující je povinen sdělit prodávajícímu všechny zdravotní omezení (diety, alergie).

XII.      Jídelníček se vytváří na základě vámi sdělených údajů (věk, výška) a námi naměřených hodnot skrze přístroj TANITA tzn. před sestavením jídelníčku na míru, je nutné dostavit se na toto měření.

XIII.      Berete na vědomí, že použití námi sestaveného jídelníčku závisí na vaší svobodné vůli. Vhodná skladba stravy je pouze jedním z předpokladů dobrého zdravotního stavu, fyzické kondice a redukce tělesné hmotnosti. Optimální skladba stravy by měla být konzultována s lékařem, a to zejména s ohledem na Váš aktuální i dlouhodobý zdravotní stav.

XIV.      Jídelníček je tvořen na 28 dní.

XV.      FitHunters.cz je povinen poskytovat Vám Služby odborně a pečlivě. Pracovníci Poskytovatele jsou povinni jednat v souladu se zásadami slušného chování. Jste povinni v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy zaměstnanců Poskytovatele. Nebudete-li poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek.

XVI.      Za poskytování Služeb jste povinni uhradit Cenu stanovenou u této služby.

XVII.      Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, jste povinni uhradit cenu objednaných Služeb 5 (pět) dnů před dodáním.

XVIII.      Jídelníček na míru je Vám dodán v elektronické podobě, a to na Vámi zadanou e-mailovou adresu. V případě zájmu o jeho tištěnou formu Vám budou účtovány vedlejší náklady a to v hodnotě 30 Kč (slovy: třicetkorunčeských).

XIX.      Zrušení jídelníčku na míru je možné nejpozději před průběhem měření na bioimpedanční váze, a to pouze e-mailovým sdělením na info@fithunters.cz. V případě, že o jídelníček na míru nebudete mít zájem v době, kdy bude již tvořen, či vytvořen, nebudou vám peněžní prostředky navráceny.


f. Fitness víkendI. Na webových stránkách Poskytovatele www.fithunters.cz si vyberete termín fitness víkendu.

II.      Dokončením objednávky vzniká mezi Vámi a Poskytovatelem Smluvní vztah. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytnout objednanou službu a vy jste povinen uhradit její cenu, a to nejpozději 20 dnů (slovy: dvacet dnů) před jejím čerpáním.

III.      Dokončením objednávky se rozumí vyplnění údajů, potřebných k objednání Služby a dokončení odeslání formuláře.

IV.      Před dokončením objednávky si pečlivě přečtěte Informace o nabízené Službě. Dotažte se na všechny okolnosti, které pro Vás mají význam. Pokud máte jakékoli nejasnosti, nedokončujte objednávku.

V.      Poskytovatel má právo Vám službu odmítnout poskytnout, pokud není služba řádně objednána či není uhrazena její cena. Dále Poskytovatel není povinen přijmout Vaši objednávku, pokud:
1)      jste v minulosti neplnil své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradil jste cenu služeb),
2)      v minulosti jste urážel či jinak hanil Poskytovatele Služeb,
3)      má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.

VI.      Vezměte prosím v úvahu, že Služby Poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový režim, případně jste omezeni v užívání určitého druhu výživy nebo cvičení, vždy se předem poraďte o čerpání Služeb Poskytovatele se svým lékařem a o těchto skutečnostech informujte pracovníka Poskytovatele na emailu: info@fithunters.cz

VII.      Pokud dojde v rámci Poskytovatele ke změně majoritního vlastníka, který provozuje FitHunters, prostřednictvím které čerpáte Služby, souhlasíte s tím, aby Váš smluvní vztah (všechna dosud nesplněná práva a povinnosti) byl převeden na nového poskytovatele, který bude provozovat FitHunters dále. Převod smluvního vztahu na nového poskytovatele nabývá účinnosti dnem, kdy Vám bude tato skutečnost oznámena ze strany Poskytovatele.

VIII.      Poskytovatel může vypovědět Vaši objednávku bez nároku na vrácení peněz (smlouvu mezi Vámi a Poskytovatelem) v případech:
1)      Pokud hrubě porušujete zásady slušného chování vůči zaměstnancům Poskytovatele.
2)      V případě ignorování rad lektorů a výživových poradců a bojkotování Služeb (urážení jména FitHunters aj.).
3)      Nebudete-li řádně poskytovat součinnost při poskytování Služeb a budete bojkotovat celý program a jeho náležitosti s tím spojené.
4)      Budete-li zatajovat informace o vašem zdravotním stavu, kvůli kterému se Vám vyskytly zdravotní nebo jiné problémy.

IX.      Pro konání (průběh) fitness víkendu je zapotřebí minimálně 10 přihlášených klientů. Nebude-li naplněna kapacita, je poskytovatel oprávněn daný termín fitness víkendu zrušit, a to nejpozději 10 dní před jeho začátkem.

X.      Poskytovatel je povinen poskytovat Vám Služby odborně a pečlivě. Pracovníci Poskytovatele jsou povinni jednat v souladu se zásadami slušného chování.

XI.      Jste povinni v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy zaměstnanců Poskytovatele. Nebudete-li poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek.

XII.      Za poskytování Služeb jste povinni uhradit Cenu stanovenou u vybraného termínu.

XIII.      Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, jste povinni uhradit cenu objednaných Služeb platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem (platební brána, online bankovním převodem apod.).

XIV.      Případné odhlášení z fitness víkendu musí proběhnout písemnou formou. Je dovolena i elektronická komunikace a to výhradně na email info@fithunters.cz.

XV.      Při odhlášení činí storno poplatek:
- v době kratší jak 20 dnů před nástupem 30 % z ceny pobytu,
- v době kratší jak 10 dnů 50 % z ceny pobytu,
- v době kratší než 5 dnů včetně před zahájením pak 70 % z ceny pobytu.
- v době kratší než-li 3 dny včetně před zahájením činí 100 % z ceny pobytu. Při dřívějším odhlášení, nebo při odhlášení ze závažných zdravotních důvodů a předložení lékařského potvrzení se bude vše řešit individuálně.


g. Příměstský táborI.      Na webových stránkách www.fithunters.cz si vyberete termín příměstského tábora.

II.      Dokončením objednávky vzniká mezi Vámi a Poskytovatelem Smluvní vztah. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytnout objednanou službu a vy jste povinen uhradit její cenu, a to nejpozději 15 dnů (slovy: patnáctdnů) před jejím čerpáním.

III.      Dokončením objednávky se rozumí vyplnění údajů, potřebných k objednání Služby a dokončení objednávky.

IV.      Před dokončením objednávky si pečlivě přečtěte Informace o nabízené Službě. Dotažte se na všechny okolnosti, které pro Vás mají význam. Pokud máte jakékoli nejasnosti, nedokončujte objednávku.

V.      Poskytovatel má právo Vám službu odmítnout poskytnout, pokud není služba řádně objednána či není uhrazena její cena. Dále Poskytovatel není povinen přijmout Vaši objednávku, pokud:
1) jste v minulosti neplnil své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradil jste cenu služeb),
2)      v minulosti jste urážel či jinak hanil Poskytovatele Služeb,
3)      má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.

VI.      Vezměte prosím v úvahu, že Služby Poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový režim, případně jste omezeni v užívání určitého druhu výživy nebo cvičení, vždy se předem poraďte o čerpání Služeb Poskytovatele se svým lékařem a o těchto skutečnostech informujte pracovníka Poskytovatele na emailu: info@fithunters.cz.

VII.      Pokud dojde v rámci Poskytovatel ke změně majoritního vlastníka, který provozuje FitHunters, prostřednictvím které čerpáte Služby, souhlasíte s tím, aby Váš smluvní vztah (všechna dosud nesplněná práva a povinnosti) byl převeden na nového poskytovatele, který bude provozovat FitHunters dále. Převod smluvního vztahu na nového poskytovatele nabývá účinnosti dnem, kdy Vám bude tato skutečnost oznámena ze strany Poskytovatele.

VIII.      Poskytovatel může vypovědět Vaši objednávku bez nároku na vrácení peněz (smlouvu mezi Vámi a Poskytovatelem) v případech:
1)      Pokud hrubě porušujete vy nebo vaše dítě zásady slušného chování vůči zaměstnancům Poskytovatele.
2)      V případě ignorování rad lektorů a bojkotování Služby.
3)      Nebudete-li řádně poskytovat součinnost při poskytování Služeb a budete bojkotovat celý program a jeho náležitosti s tím spojené.
4)      Budete-li zatajovat informace o zdravotním stavu vašeho dítěte.

IX.      Pro konání (průběh) tábora je zapotřebí minimálně 10 přihlášených dětí. Nebude-li naplněna kapacita, je poskytovatel oprávněn turnus zrušit, a to nejpozději 10 dní před jeho začátkem.

X.      Poskytovatel je povinen poskytovat Vám Služby odborně a pečlivě. Pracovníci Poskytovatele jsou povinni jednat v souladu se zásadami slušného chování.

XI.      Jste povinni v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy zaměstnanců Poskytovatele. Nebudete-li poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek.

XII.      Jste povinni nezatajovat důležité údaje o zdravotním stavu vašeho dítěte, které by mohly ohrozit jeho zdraví při čerpání Služeb.

XIII.      Za poskytování Služeb jste povinni uhradit Cenu stanovenou u vybraného termínu

XIV.      Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, jste povinni uhradit cenu objednaných Služeb platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem (platební brána, online bankovním převodem apod.)

XV.      V ceně Služby je zahrnuto:
1. 5 pracovních dnů (8:00 - 17:00) ve vámi vybraném termínu
2. 3x denně jídlo (svačina, oběd, svačina)
3. Pitný režim během celého dne
4. Odborný dohled (pedagog, zdravotník, lektor)
5. Sportovní, zábavní a vzdělávací program během celého turnusu

XVI.      Případné odhlášení z tábora musí proběhnout písemnou formou. Je dovolena i elektronická komunikace a to výhradně na email info@fithunters.cz.

XVII.      Při odhlášení již závazně přihlášeného dítěte činí storno poplatek (pokud nebude vybrán jiný termín):
- v době kratší jak 20 dnů před nástupem 30 % z ceny pobytu,
- v době kratší jak 7 dnů 50 % z ceny pobytu,
- v době kratší než 3 dny včetně před zahájením pak 70 % z ceny pobytu.
-Při dřívějším odhlášení, nebo při odhlášení ze závažných zdravotních důvodů a předložení lékařského potvrzení se bude vše řešit individuálně.

XVIII.      V průběhu tábora není možné požadovat vrácení ceny, pokud díky svému chování bude dítě z tábora vyloučeno. Důvodem vyloučení z tábora může být vážné nerespektování pravidel a pokynů vedoucích. Nevhodné chování účastníka tábora bude před jakýmkoliv opatřením ze strany FitHunters® konzultováno se zákonným zástupcem účastníka tábora.


3. Reklamace, odstoupení od smlouvy a mimosoudní vyrovnání1.      Vůči Poskytovateli a Službám, které Vám poskytuje, jste oprávněni uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním Služeb (dále jen „Reklamace”). Reklamace se mohou týkat obsahu Služeb, způsobu jejich poskytování i postupu konkrétního zaměstnance Poskytovatele.

2.      Sepíšete Reklamaci ve dvou vyhotoveních s reklamačním protokolem a pošlete na adresu "K Lochkovu 32/13, Praha 5, 154 00

3.      Reklamace bude Poskytovatelem vyřízena do 14 (čtrnácti) dnů, ve zvláště složitých případech do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se s Vámi Poskytovatel písemně nedohodne jinak.

4.      Poskytovatel provede příslušná šetření a na jejich základě vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou.

5.      Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní závadný stav a poskytne Vám náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně vadných Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb.

6.      Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu Vás o tom informuje. Nesouhlasíte-li, jste oprávněni požádat Management FitHunters o podrobné přezkoumání Reklamace. Management si vyžádá od zaměstnanců podrobnou zprávu a další doklady o Reklamaci, podrobně prověří okolnosti a správnost vyřízení Reklamace a v případě, že ji uzná zcela nebo zčásti jako oprávněnou, vyzve Management FitHunters zaměstnance, aby zjednal nápravu, a podá Vám o tom zprávu; v opačném případě Vás Management vyrozumí, že Reklamaci ani po podrobném přezkoumání neuznává. Podrobné přezkoumání Reklamace zajistí Management ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mu bude doručena Vaše žádost.

7.      Na základě zjištění učiněných Poskytovatelem vyvozuje management důsledky tak, aby se neopakovaly reklamované nedostatky. Management stanovuje metody, návody a dává pokyny, aby bylo předcházeno vzniku dalších Reklamací.

8.      Kupující bere na vědomí, že dle Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., §1837 písm. j), nelze odstoupit od smlouvy. Výjimku tvoří pouze závažné zdravotní problémy.

9.      Vrácení peněz za nevyužité Služby je možné v případě závažných zdravotních důvodů, které musíte doložit lékařskou zprávou. Tato zpráva musí dokazovat, že Váš zdravotní stav Vám nedovolí nahradit si společná cvičení v některých z následujících měsíců (3 a více měsíců) maximálně lze nahradit 25 % plné Služby za měsíc, tedy 1 týden. Více nahrazovat nelze.

10.      Pokud nebudete dodržovat doporučených pokynů fitness trenéra a způsobíte si zdravotní úraz či zranění, nemáte nárok na vrácení peněz či nahrazení Služeb z důvodu porušení obchodních podmínek.

11.      Ve věcech výslovně neupravených těmito Obchodními podmínkami se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí přiměřeně právním řádem České republiky. Smluvní strany se dohodly, že na úpravu právních vztahů založených Dohodou, se nepoužijí následující ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: § 1764-1766, § 1793-1795, § 1971, § 1977-1979, § 2000, § 2002, § 2050 a § 2593.

12.      Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.


4. Ochrana osobních údajů a mlčenlivost1.      Dokončení objednávky či jinou úhradou Služeb udělujete Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souvislosti s poskytováním Služeb. Za účelem vedení evidence klientů je Poskytovatel oprávněn zpracovávat Vaše jméno a příjmení, věk, adresu bydliště, telefonní číslo a další kontaktní údaje.

2.      Za účelem dalších Služeb, které jste si objednali, je Poskytovatel dále oprávněn zpracovávat údaje o Vašem zdravotním stavu a fyziologii, které Poskytovateli sdělíte. Je přísně zakázáno uvádět nepravdivé informace.

3.      Osobní údaje je Poskytovatel oprávněn zpracovat po celou dobu, kdy Vám poskytuje Služby, a dále po dobu 5 (pěti) let, co Vám naposledy poskytl Služby, nejméně však po dobu 5 (pěti) let ode dne dokončení Objednávky.

4.      Poskytovatel je oprávněn využít Vaše osobní údaje v anonymizované podobě pro statistické a vzdělávací účely. Berete na vědomí, že poskytování veškerých osobních údajů je dobrovolné, je však podmínkou řádného poskytování Služeb a celé objednávky.

5.      Poskytovatel zpracovává Vaše osobní údaje sám.

6.      Poskytovatel i jeho zaměstnanci, kteří znají vaše osobní údaje, jsou povinni důsledně zachovat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a nesdělit tyto údaje neoprávněné třetí osobě.

7.      Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud Poskytovatel využije osobní údaje ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, které vůči Vám má, postupem stanoveným zákonem.

8.      Poskytovatel je oprávněn sdělit Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu svým zaměstnancům a právním, daňovým a obdobným poradcům, kteří jsou vázání mlčenlivostí nejméně v rozsahu Obchodních podmínek Poskytovatele.

9.      Požádáte-li informace o zpracování svých osobních údajů, je Vám Poskytovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o:
(I) účelu zpracování osobních údajů,
(II) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
(III) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využítím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašich práv a oprávněných zájmů,
(IV) příjemci, případně kategoriích příjemců. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Povinnosti uvedené výše může za Poskytovatele plnit zpracovatel osobních údajů.

10.      Jestliže zjistíte nebo se domníváte, že Poskytovatel nebo jeho zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete
(I) požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, a
(II) požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, odstraní Poskytovatel nebo zpracovatel neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel nebo zpracovatel Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů; tento postup nevylučuje, abyste se obrátili se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud Vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u Poskytovatele nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

11.      Dokončením Objednávky vyslovujete souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin v souvislosti s předmětem Služeb (novinky, zvýhodněné nabídky, pozvánky aj.) na elektronickou, případně poštovní adresu, kterou jste správci poskytli, a to po dobu uchovávání Vašich osobních údajů. Informační e-maily a tiskoviny je Vám oprávněna zasílat kterákoli osoba, která je na základě těchto Obchodních podmínek oprávněná zpracovávat Vaše osobní údaje. Jste oprávněni souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin kdykoli odvolat písemným sdělením Poskytovateli nebo jiným způsobem stanoveným zákonem.

12.      Podpisem Objednávky vyslovujete souhlas s pořizováním fotografií či video nahrávek z průběhu tréninku. Tyto fotografie či videa budou umístěny na webové stránky nebo budou použity do reklamních kampaní. Poskytovatel zaručuje, že pořízené materiály nebudou sloužit k jiným účelům a nebudou hanit či jiným způsobem poškozovat osoby na fotografiích.


5. Společná a závěrečná ustanovení1.      Oznámení a sdělení vůči Poskytovateli jste povinni činit písemně. Lze komunikovat i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace Poskytovatele vůči Vám. Je-li oznámení nebo sdělení zasíláno poštou, považuje se za doručené též, odmítne-li je adresát převzít, nevyzvedne-li si je adresát do 5 (pěti) dnů od jeho uložení v poštovní provozovně poté, co nebyl zastižen na doručovací adrese, anebo marným pokusem o doručení, neexistuje-li doručovací adresa nebo nezdržuje-li se adresát na doručovací adrese.

2.      Oznámení a sdělení se zasílají na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v Objednávce. Poskytovatel i vy jste oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně. Doručovací adresou se může rozumět i emailová adresa.

3.      Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky uzavřené mezi vámi na straně jedné a Poskytovatelem na straně druhé. Práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek jsou součástí vašeho smluvního vztahu s Poskytovatelem.

4.      Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze pro poskytování Služeb v České republice.

5.      Portál www.fithunters.cz (“Poskytovatel”) je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na oficiálních internetových stránkách FitHunters www.fithunters.cz. Změny Obchodních podmínek nabývají účinnosti ihned ode dne jejich zveřejnění způsobem podle předchozí věty. Je proto ve vašem zájmu sledovat aktuální znění těchto Obchodních podmínek na oficiálních internetových stránkách.

6.      Oficiální internetové stránky FitHunters® v době vyhotovení těchto Obchodních podmínek jsou: www.fithunters.cz.

7.      Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhotovení uvedeným níže.V Praze dne 3. 7. 2020

Rada Petr
jednatel FitHunters®

PŘIDEJTE SE JEŠTĚ DNES

Začněte cvičit pro svůj cíl a využijte náš program FitLife®. Vyberte si svůj termín.

REZERVOVAT